სარეგისტრაციო გადასახადი და ვადები

 

შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრობა
კონგრესში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა

 

 დასწრებული მონაწილეობის სარეგისტრაციო გადსახადი

წინასწარი რეგისტრაცია                           

120 ევრო

 2022 წლის 25 მარტამდე

სტანდარტული რეგისტრაცია

150 ევრო

 2022 წლის 30 აპრილამდე

გვიანი რეგისტრაცია

190 ევრო

 2022 წლის 1 ივნისამდე

 

წინასწარი რეგისტრაცია  სტუდენტებისთვის

60 ევრო

2022 წლის 25 მარტამდე

სტანდარტული რეგისტრაცია სტუდენტებისთვის

75 ევრო

2022 წლის 30 აპრილამდე

გვიანი რეგისტრაცია სტუდენტებისთვის

90 ევრო

2022 წლის 1 ივნისამდე

თანმხლები პირის გადასახადი 80 ევრო

რეგისტრაცია დაიწყება 2022 წლის 20 თებერვალს.  

სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს:

  • კონგრესში მონაწილეობას
  • ყავა-ჩაი შესვენებებს სექციათა შორის
  • საზეიმო მიღების ცერემონიას 2022 წლის 24 ივლისს
  • თეზისებსა და პროგრამას, საჭირო საკანცელარიო ნივთებს, წყლით უზრუნველყოფას, სესიების მიმდინარეობისას ინტერნეტთან წვდომას.

ონალინ მონაწილეობის სარეგისტრაციო გადასახადი:

 

წინასწარი რეგისტრაცია                           

100 ევრო

 2022 წლის 25 მარტამდე

სტანდარტული რეგისტრაცია

120 ევრო

 2022 წლის 30 აპრილამდე

გვიანი რეგისტრაცია

140 ევრო

 2022 წლის 1 ივნისამდე

 

წინასწარი რეგისტრაცია  სტუდენტებისთვის

40 ევრო

2022 წლის 25 მარტამდე

სტანდარტული რეგისტრაცია სტუდენტებისთვის

55 ევრო

2022 წლის 30 აპრილამდე

გვიანი რეგისტრაცია სტუდენტებისთვის

70 ევრო

2022 წლის 1 ივნისამდე

სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს:

  • კონგრესში მონაწილეობას
  • თეზისებსა და პროგრამას

გაითვალისწინეთ:

  • სარეგისტრაციო თანხის გადახდა შესაძლებელია  ევროში,  ან, შესაბამისი თანხა, ქართულ ლარში
  • სარეგისტრაციო გადასახადი ირიცხება ონლაინ. გადაიხადეთ აქ
  • სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სტუდენტის მოწმობის ასლი ან სტუდენტის სტატუსის დამადასტურებელი ოფიციალური სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია დაიწყება მალე!

Important Dates:

Group session submission due:
31 August, 2021.
Acceptance of group sessions
announced by Chairs:
November 30, 2021.
Individual abstract
submission due:
31 December, 2021
Special session
submission due:
31 December, 2021
Acceptance announced
of individual papers
20 February, 2022
Registration deadline
June 1, 2022