დიახ, დოქტორანტს შეუძლია გააკეთოს ჯგუფური განაცხადი. ჯგუფური განაცხადის დასარეგისტრირებლად აუცილებელია თითოეული მონაწილის თეზისის ატვირთვა.

 

 

 

 

 
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]