დ. ფატიჰა თაიბი

 

მუჰამედ V-ის უნივერსიტეტი

რაბათი, მაროკო

პროფესორი ფათიჰა თაიბი მაროკოულ წარმოსახვით სამყაროზე დაყრდნობით და იმ ფაქტის აღიარებით, რომ თარგმანი არის ერთადერთი ინსტრუმენტი არაბი მწერლების  ქართული კულტურასთან დასაკავშირებლად, შეეცდება, წამოჭრას ორი მნიშვნელოვანი საკითხი:

  1. იყო თუ არა საქართველო ერთგვარი წყარო არაბი მწერლებისთვის კულტურული პარადიგმების მიმართ პოსტკოლონიური პერსპექტივების კონტექსტში?
  2. რა ადგილი უჭირავს საქართველოს და მის კულტურას უნივერსალურ კულტურათა შორის, კერძოდ კი, არაბთა წარმოსახვაში?

ფათიჰა ჰათიბმა 2006 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი მუჰამედ V-ის უნივერსიტეტში. ის გვევლინება რაბათის ლიტერატურის ფაკულტეტის „შედარებითი კვლევების“ ჯგუფის წევრად; კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA), შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მაროკოს და ეგვიპტის ასოციაციების, თანამედროვე არაბული ლიტერატურის ევროპული ასოციაციის წევრად; შედარებითი და მაღრიბული ლიტერატურის მკვლევართა კოორდინატორად.

იგი არის ჟურნალების - კომპარატივისტული და მაღრიბული ლიტერატურა (მაროკო),  Tawasol Adabi (ალგერია) - სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები თარგმანმცოდნეობისა და კომპარატივისტული ლიტერატურის სფეროში; არაბული და მაროკოული მწერლობის შესახებ, სახელდობრ:  თარგმანი სხვა ეპოქაში (2010/2020), უსათაურო მოთხრობა (2011), კითხვის პრობლემები/ ინტერპრეტაციის ინსტრუმენტები (მედ მსაადისთან და აბდელვაჰად ლამრაბეტთან თანაავტორობით /2015), მაროკოული რომანი და კრიტიკა 2018),  სიყვარული, მთარგმნელი რომ არ სჭირდება (2018), კომპარატივისტული ლიტერატურა და მოძრავი იდენტობები (დრის აამიზასთან თანაავტორობით /2018), კილიტო და მსოფლიო კრიტიკა (2020), კომპარატივიზმის საზღვრებთან (2021).
პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MG-ISE-22-170]
The Project was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number MG-ISE-22-170]